Team

 

Leitung  
Cornelia Stucki                                                    044 253 93 40
   
Amos Camponovo 044 253 93 47
Lukas Fischer 044 253 93 52
Giuseppe Fruci 044 253 93 37
Teresa Pettofrezza 044 253 93 58
Chiara Willis 044 253 93 48